Laboratorul Igiena Radiaţiilor

 

În toate unităţile autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care furnizează servicii medicale de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie, din sistemul public şi privat, indiferent de forma de organizare, denumite în continuare unităţi, activitatea de înregistrare, centralizare şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în fişa postului fiecărui salariat, conform atribuţiilor specifice.(Ordinul  Nr. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante)

Situaţia datelor centralizate la nivelul unităţii se raportează trimestrial de către unitate către LIR din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), în funcţie de arondarea teritorială. Ordinul  Nr. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante)


CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA AVIZĂRII/AUTORIZĂRII SANITARE DE CĂTRE DSP

1.1. Solicitantul întocmeşte documentaţia de avizare/autorizare, conform procedurilor în vigoare (anexa nr. 2 la norme).

1.2. Procedurile şi formalităţile de autorizare trebuie să fie clare şi uşor accesibile, să fie făcute publice în avans şi să ofere solicitanţilor garanţia că cererea lor este procesată în mod obiectiv şi imparţial.

2. Documentaţia se depune de către solicitant la Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului care are în structură laborator de igiena radiaţiilor ionizante.
3. Biroul pentru avize şi autorizaţii înregistrează documentaţia şi o repartizează laboratorului de igiena radiaţiilor ionizante.

4. Pentru o bună întocmire a documentaţiei necesare şi pentru operativitate, solicitantul poate consulta şi direct laboratorul de igiena radiaţiilor teritorial, înaintea înregistrării documentaţiei la Biroul pentru avize şi autorizaţii.

5.1. Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului, de regulă înainte de expirarea termenului iniţial.

5.2. În cazul unei cereri sau al unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea completării documentaţiei şi transmiterii documentelor solicitate, precum şi cu privire la consecinţele termenului de procesare a cererii prevăzut la punctul 5.1.

5.3. În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

6.1. Autorizaţia este acordată unui prestator pe durată nelimitată.

6.2. Autorizaţia se supune condiţiei îndeplinirii continue a cerinţelor. În acest sens autorizaţia sanitară de funcţionare se vizează anual de către autoritatea emitentă, cu excepţia autorizaţiilor pentru laboratoarele de roentgendiagnostic dentar dotate cu instalaţii radiologice dentare având tensiunea radiogenă </= 80 kV, autorizaţii care se vizează la 2 ani.

6.3. În perioada dintre două vize, în cazul în care au fost efectuate modificări faţă de documentaţia şi situaţia pe baza cărora s-a emis autorizaţia, se solicită emiterea unei noi autorizaţii de funcţionare.

6.4. Viza menţionată la punctul 6.2 se aplică pe acelaşi formular de autorizaţie, pe verso sau în rubrica special destinată, cuprinzând data, numărul referatului, numele persoanei care a întocmit referatul şi ştampila conducerii direcţiei de sănătate publică.

Anularea autorizaţiei sanitare se poate face în următoarele situaţii:

a) funcţionarea în alte condiţii decât cele existente la data autorizării;
b) neremedierea deficienţelor care pot aduce atingere sănătăţii publice;

c) funcţionarea unităţii cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă;

d) retragerea autorizaţiei Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).

Autorizaţia pentru obiectivele/activităţile cu surse şi generatori de radiaţii care se autorizează pe faze de realizare este precedată de obţinerea avizelor sanitare, după caz, de amplasare, construcţie, reamenajare, conservare şi dezafectare instalaţii nucleare şi radiologice, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la norme.

 

Documente :
Documente necesare pentru solicitarea avizului sanitar
Cerere aviz sanitar
Documente necesare pentru solicitarea autorizatiei sanitare
Cerere solicitare autorizatie de functionare
Documente necesare pentru solicitarea vizei autorizatiei sanitare
Cerere solicitare viza la autorizatia de functionare
 Declaratie utilizare spatiu
Formularl cerere determinari eficacitate ecrane
Prestari servicii

 


RAPORTĂRI CĂTRE LABORATORUL IGIENA RADIAŢIILOR IONIZANTE

Pentru toate unităţile medicale:

                   Se vor comunica trimestrial (până pe 20 ale lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea) la D.S.P.Bacău, datele privind numărul pacienţilor investigaţi şi parametrii de expunere, conform Ord. M.S. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea și raportarea informațiilor privind expunerea medicală a populației la radiații ionizante, numai în format electronic conform machete de pe site.

                   În vederea stabilirii și revizuirii nivelurilor de referință pentru dozele primite de pacienți din expunerile medicale, unitățile vor transmite anual către DSP- LIR înregistrările din Registrele parametrilor individuali de expunere pentru câte 20 de pacienți examinați în perioada februarie-martie a anului în curs, pentru fiecare tip de examinare de radiodiagnostic și pentru fiecare echipament de radiologie sau medicină nucleară.

-       termenul de raportare a acestor date este până la data de 15 aprilie a anului pentru care se face raportarea.

 

Fomular de raportare nivele de referință radiologie interventionala non cardiace
Formular de raportare  nivele referință în fluoroscopie
Formular de raportare în medicina nucleara proceduri hibride
Formular de raportare nivele de referință în mamografie
Formular de raportare nivele de referință în medicina nucleara diagnostic
Formular de raportare nivele de referință în radiografie echipamente cu dap-metru
Formular de raportare nivele de referință în radiografie echipamente fara dap-metru
Formular de raportare nivele de referință în radiologie interventionala proceduri terapeutice
Formular de raportare nivele de referință osteodensitometrie cu dap
Formular de raportare nivele de referință radiologie interventională proceduri diagnostic
Formular_raportare_unitati O.M.S.  1255-2016
Model calcul pentru doza încasată în absența dap ului

Legislatie:

 Ordin MS 1255 din 2016

 


 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL