Lista documentelor necesare eliberarii avizelor si autorizatiilor pentru prestatorii de servicii funerare             

HG 741/2016 - cap.1, art.6, aliniatul 5

  
ANEXA 1

    la norme

 

    Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

 

    Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    Prestatorul de servicii funerare depune la direcţia de sănătate publică următoarele documente:

    a) cerere conform modelului prevăzut la art. 46 lit. a);

    b) copie de pe certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului;

    c) dovada deţinerii spaţiului în care se prestează serviciile funerare;

    d) memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spaţiile şi mijloacele de transport;

    e) dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puţin o trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;

    f) dovada că are angajat cel puţin un tanatopractor cu diplomă obţinută conform prezentelor norme;

    g) fişele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenele medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedaţii, vor prezenta şi un certificat de sănătate mintală;

    h) autorizaţia emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare mijloc de transport;

    i) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;

    j) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;

    k) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

    Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare.

 

    ANEXA 2

    la norme

 

    Specificaţii tehnice pentru autovehiculele societăţilor de servicii funerare

 

    1. Autovehiculul pentru asistenţă funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrului va îndeplini următoarele condiţii:

    a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;

    b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;

    d) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;

    e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului manipulant şi partea destinată pregătirii cadavrului, care va avea un cubaj de minimum 12 mc;

    f) spaţiul interior este dotat cu: targă de recuperare, masă/platformă din inox pentru pregătirea corpului, sertare pentru instrumentar cu închidere etanşă, recipiente/spaţiu pentru deşeurile provenite din manopera de îmbălsămare asimilabile deşeurilor periculoase, rezervor de apă cu capacitate minimă de 25 litri, prevăzut cu robinet, rezervor de colectare a apelor reziduale cu capacitate minimă de 50 litri;

    g) spaţiu pentru depozitarea produselor biocide, conform specificaţiilor producătorului;

    h) instalaţie de climatizare;

    i) asigură nivelul 2 de biosecuritate.

    2. Autovehiculul mortuar pentru paradă folosit pentru transportul trupului neînsufleţit spre locul de înhumare va îndeplini următoarele cerinţe:

    a) habitaclul pentru depozitarea sicriului trebuie să aibă o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm;

    b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;

    d) spaţiul destinat depozitării sicriului trebuie delimitat de suprafeţe care pot fi dezinfectate;

    e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat sicriului şi cel destinat pasagerilor din faţă.

    3. Autovehiculul funerar pentru recuperare cadavre şi transport internaţional:

    a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;

    b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;

    d) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm;

    e) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;

    f) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului;

    g) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru targă;

    h) agregate frigorifice pentru transportul pe distanţe lungi;

    i) autovehiculul va fi dezinfectat periodic.

 

    ANEXA 3

    la norme

 

    CERTIFICAT DE ÎMBĂLSĂMARE/TANATOPRAXIE

 

    Serveşte la certificarea îmbălsămării cadavrului, în vederea transportului în altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, situată la minimum 30 km, şi pentru depunerea la capelă/spaţii publice, cu sicriul deschis.

    Se eliberează de către medicul/tanatopractorul care a efectuat îmbălsămarea/tanatopraxia precizând locul său de muncă, locul în care şi-a desfăşurat procedeul de îmbălsămare/tanatopraxie, declaraţia cu privire la substanţele folosite.

    Se eliberează într-un singur exemplar, care se predă solicitantului, după achitarea taxei respective corespunzătoare manoperelor prestate.

 ______________________________________________________________________________

| Judeţul ................... GRATUIT           |                              |

| Localitatea ............... CU PLATĂ          |                              |

| Unitatea sanitară/S.C. .... Chitanţa nr. .... |                              |

| Nr. ............. din:                        |                              |

|                    a a a a  l l  z z          |                              |

| eliberat la ..........                        |                              |

|                                                                              |

|                    CERTIFICAT DE ÎMBĂLSĂMARE/TANATOPRAXIE                    |

|                                                                              |

|    Subsemnatul, ....................., în calitate de medic/tanatopractor la |

| IML/SJML/S.C. ......................., cu sediul în ......................., |

| str. .................. nr. ........., judeţul/sectorul ..................., |

| având în vedere Avizul pentru îmbălsămare al Direcţiei de Sănătate Publică   |

| ......................... cu nr. ....../............, precum şi Certificatul |

| medical constatator al decesului cu nr. ....../............., eliberat(ă) de |

| medic .........., specialitatea ................., am procedat la efectuarea |

| îmbălsămării defunctului cu numele ........................, decedat în data |

| de ............ la ............, cu diagnosticul ........................... |

| Îmbălsămarea cadavrului s-a efectuat la data de ................., la sediul |

| SJML/IML/S.C. ......................., folosind metoda ..................... |

| şi substanţele ................, cu denumirea comercială de ................ |

| în concentraţie de .......... care au fost administrate pe cale ............ |

| (sistemică vasculară/locală), în cantitate totală de ................ litri. |

|    Procedura de îmbălsămare şi/sau tanatopraxie nu a urmărit conservarea     |

| definitivă a corpului defunctului. S-au folosit numai substanţe chimice      |

| standardizate a căror compoziţie a fost, potrivit legii, avizată conform     |

| Hotărârii Guvernului nr. 617/2014, cu modificările şi completările           |

| ulterioare, din care un eşantion cu 50 ml de substanţă se află depus lângă   |

| decedat. S-a avut în vedere ca prin metoda folosită să se constituie riscuri |

| biologice, ocupaţionale şi pentru mediu cât mai reduse.                      |

|    O brăţară cu datele de identificare ale firmei de pompe funebre care a    |

| acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare şi serviciile de           |

| tanatopraxie s-a aplicat pe mâna dreaptă/stângă a decedatului.               |

|    Prezentul certificat se va folosi pentru a atesta îmbălsămarea în         |

| conformitate cu prevederile legii în vederea transportului în localitatea    |

| ................., judeţul ................, şi/sau a depunerii la capelă/în |

| spaţii publice cu sicriul deschis în localitatea .........................., |

| judeţul .................. în locaţia ....................... .              |

|    Prezentul se eliberează într-un singur exemplar, care se predă            |

| solicitantului, pentru a fi pus la dispoziţia administraţiei cimitirului/    |

| crematoriului.                                                               |

|                                                                              |

|                  Semnătura medicului legist/anatomopatolog                   |

|                                     sau                                      |

|                         Semnătura tanatopractorului                          |

|                              L.S. ............                               |

|______________________________________________________________________________|

 

    Verso

 

                         PRECIZĂRI

cu privire la eliberarea şi folosirea certificatului de îmbălsămare

 

    1. Se completează într-un singur exemplar cu cerneală citeţ şi se eliberează de către medicul/tanatopractorul care a realizat îmbălsămarea, indicându-se afilierea sa la unitatea sanitară: SJML/IML/spital sau societatea comercială, reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având cod CAEN 9603 unde lucrează, locul în care s-a efectuat îmbălsămarea, metoda, tehnica folosită, tipul de substanţe chimice şi denumirea lor. Se păstrează, potrivit prevederilor legale, la administraţia cimitirului/crematoriului.

    2. Îmbălsămarea cadavrelor se face de către medicul legist/anatomopatolog în cadrul procedurilor legale de autopsie din SJML/IML/spital sau de către tanatopractor, în afara unităţilor sanitare sau medico-legale. Îmbălsămarea realizată de tanatopractor se execută la cererea explicită a membrilor familiei decedatului sau a altor persoane desemnate, potrivit legii, exprimată în scris, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

    3. Se semnează de către medicul legist/anatomopatolog sau tanatopractorul care a efectuat îmbălsămarea.

    4. Pe certificatul completat în serviciile de prosectură ale spitalelor sau unităţile medico-legale termenul "Tanatopraxie" din titlul certificatului se taie. De asemenea se taie sintagma "Semnătura tanatopractorului".

    5. Pe certificatul completat de tanatopractor în cazul deceselor care fac obiectul serviciilor funerare, termenul "Îmbălsămare" din titlul certificatului se taie. De asemenea se taie sintagma "Semnătura medicului legist/anatomopatolog".

    6. Este un document sanitar obligatoriu pentru depunerea cadavrului la capelă sau în spaţii publice cu sicriul deschis şi/sau atunci când decedatul urmează să fie transportat într-o altă localitate, la distanţă de locul decesului.

    7. Transportul cadavrului în altă localitate se face într-un sicriu confecţionat din materiale biodegradabile, închis, căptuşit pe dinăuntru cu tablă sau carton gudronat, bine lipit la încheieturi şi al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime de materii absorbante (rumeguş de lemn, turbă sau altele asemenea), îmbibate într-o soluţie dezinfectantă.

 

    ANEXA 4

    la norme

 

    Autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)

 

    Pentru situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1), autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    Administratorul cimitirului depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti următoarele documente:

    a) cerere semnată de administratorul cimitirului, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. e);

    b) memoriu tehnic care va cuprinde:

    - capacitatea totală proiectată, respectiv numărul de locuri;

    - sectorizarea corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut;

    - dotarea cu utilităţi conform prevederilor art. 23 alin. (1);

    - planul sălii de ceremonii funerare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 28;

    c) certificatul de urbanism;

    d) regulament de organizare şi funcţionare a cimitirului întocmit de administratorul cimitirului şi avizat de autoritatea administraţiei publice locale;

    e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;

    f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;

    g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

 

    ANEXA 5

    la norme

 

    ROMÂNIA                                   Nr. ieşire .....................

    Ministerul Sănătăţii                      Anul ..... luna ..... ziua .....

    D.S.P. .............

 

                         AVIZ SANITAR

          pentru transportul cadavrelor umane

 

    Se avizează din punct de vedere sanitar transportul cadavrului ............................., decedat la data: anul ........ luna .................... ziua ......, din localitatea ...................., judeţul ...................., în Cimitirul .................., localitatea ...................., judeţul ............... .

    Transportul cadavrului pentru înhumare în cimitir se va face cu mijloace rapide, într-un sicriu din lemn. Sicriul va rămâne închis în timpul transportului.

    Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de ................ până la data de ..............

 

                         Director executiv,

                         ..........................

 

    NOTĂ:

    Toate autorităţile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă şi fără piedici a acestuia.

 

    ANEXA 6

    la norme

 

    ROMÂNIA                                   Nr. ieşire .....................

    Ministerul Sănătăţii                      Anul ..... luna ..... ziua .....

    Direcţia de Sănătate Publică ..........

 

                         AVIZ SANITAR

pentru deshumarea, transportul şi reînhumarea cadavrelor umane

 

    Se avizează din punct de vedere sanitar deshumarea cadavrului ...................................., decedat la data: anul ....... luna ............. ziua ......., din Cimitirul ..............., localitatea ...................., judeţul ......................, pentru a fi reînhumat în Cimitirul ...................., localitatea ..............., judeţul .................. .

    Deshumarea şi reînhumarea în acelaşi cimitir se vor face în primele ore ale dimineţii, în timpul cel mai scurt posibil.

    Transportul cadavrului pentru reînhumarea în alt cimitir se va face cu mijloace rapide, sicriul fiind introdus într-o ladă de lemn căptuşită cu tablă sau carton gudronat.

    Sicriul va rămâne închis în timpul acestor operaţiuni.

    Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de ............ până la data de .............. .

 

                         Director executiv,

                         ..........................

 

    NOTĂ:

    Toate autorităţile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă şi fără piedici a acestuia.

 

    ANEXA 7

    la norme

 

    ROMÂNIA                                   Nr. ieşire .....................

    Ministerul Sănătăţii                      Anul ..... luna ..... ziua .....

    Direcţia de Sănătate Publică ..........

 

                     PAŞAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN

                   PASSEPORT DE TRANSPORT POUR CADAVRE HUMAIN

                    PASSPORT FOR TRANSPORT THE HUMAN CORPSE

 

    Se autorizează transportul cadavrului uman din localitatea ...............

    On autorise le transport du cadavre humain de la localité

    It's authorized the transport of the human corpse from locality

 

    Judeţul .........................., localitatea ..........................

    District                            dans la localité

    County                              to locality

 

    ţara .....................................................................

    du pays

    country

 

    în localitatea ..................., ţara .................................

    en localité                         en pais

    to locality                         country

 

    Decedatul: numele ................, prenumele ............................

    Le décédé: nom                      prénom

    Deceased: surname                   first name

 

    Sexul ............................, vârsta ...............................

    Sexe                                L'âge

    Sex                                 Age

 

    Ultimul domiciliu ........................................................

    Le dernier domicile

    Last residence

 

    Locul decesului: ţara ............, judeţul ..............................

    Lieu du décés: Le pays              district

    The place of demise: country        county

 

    Localitatea ..............................................................

    Localité

    Locality

 

    Data decesului: ............. luna .................... ziua .............

    La date du décés:             mois                      jour

    Deceased date:                month                     day

 

    Numărul certificatului de îmbălsămare ....................................

    Numéro du certificat d'embaumement

    The number of embalm certificate

 

    Numărul certificatului medical de deces ..................................

    Numéro du certificat medical du décés

    The number of decease medical certificate

 

    Condiţii speciale: sicriu de metal, închis ermetic şi apoi aşezat într-o ladă de lemn închisă etanş.

    Conditions spéciales: le cercueil en metal est enfermé hermétiquement et mis ensuite dans une caisse en bois étanche.

    Special conditions: metal coffin, hermetically closed and put in a wood box, tight closed.

 

    Transportul se va face cu: autovehicul, tren, avion, vapor.

    Le transport sera effectué par: auto, train, avion, bateau.

    Transport will be done by: car, train, plane, ship.

 

    Solicitant:

    Persoană fizică/juridică

    Nume ......................     Prenume ...................

    Nom                             Prénom

    Surname                         First name

 

    Data naşterii .............     CNP/Nr. paşaport ..........

    Date de naissance               ID nombre

    Birth day                       ID number

 

                               Director executiv,

                          L.S. .......................

 

    ANEXA 8

    la norme

 

    Autorizarea sanitară pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

 

    Pentru situaţiile prevăzute la art. 36, autorizarea sanitară de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane) se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    Administratorul crematoriului uman depune la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:

    a) cerere semnată de administratorul crematoriului uman, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. f);

    b) memoriu tehnic care să cuprindă detalii constructive ale crematoriului;

    c) documentaţia de urbanism;

    d) autorizaţia de construcţie;

    e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;

    f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;

    g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

    Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare.

 

                              ---------------

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL